Regulamin

 Art. 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia usług i sprzedaży drogą elektroniczną prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.msstudiobydgoszcz.pl (zwanego dalej Sklepem Internetowym lub Sklepem)

2. Sklep prowadzi Studio Szarkowska sp. z o.o., ul. Czerkaska 11/9, 85-636 Bydgoszcz, NIP 9671362568, REGON 360458332, zwana dalej Sprzedawcą/Usługodawcą.

3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

a. adres poczty elektronicznej: kontakt@msstudiobydgoszcz.pl;

b. pod numerem telefonu: +48 530 559 559.

4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.msstudiobydgoszcz.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. 

7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

9. Definicje (użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają):

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

5. Produkt– wszystkie produkty dostępne w Sklepie, jak:

– Plik elektroniczny, w tym e-book – plik zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plikiem elektronicznym jest e-book lub inny dokument, który ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym, w szczególności zapisany w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI. Każdy plik elektroniczny w Sklepie zawiera opis tego w jakim formacie jest dostępny.

– Kursy online, w tym Treningi, Warsztaty – dostęp do materiałów audio i/lub wideo oraz plików elektronicznych dostarczanych na platformie internetowej pod adresem msstudiobydgoszcz.pl/sklep, który Kupujący uzyskuje na okres wskazany w wybranym Abonamencie lub dożywotnio.

– Voucher- bon w wersji papierowej lub elektronicznej uprawniający użytkownika do wykorzystania dowolnej kwoty nadanej w procesie kupna. Po wybraniu kwoty vouchera i wręczeniu go odbiorcy może on wymienić tę kwotę na dowolne usługi oferowane przez Studio Szarkowska sp. z o.o. stacjonarnie lub w sklepie internetowym msstudiobydgoszcz.pl/sklep;

6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

7. Regulamin – niniejszy dokument;

BRAK PKT 8

9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 Art. 2

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W Sklepie dostępne są następujące funkcjonalności, do których można uzyskać dostęp drogą elektroniczną: Profil, Wirtualny koszyk, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy.

2. Wszystkie wskazane usługi mają charakter nieodpłatny.

3. Profil jest usługą, do której można uzyskać dostęp po dokonaniu rejestracji. Rejestracja wymaga wskazania poprawnego adresu e-mail oraz ustalenia hasła.

4. Usługa Profil umożliwia poprzez zalogowanie dostęp do zgromadzonych danych oraz informacji o złożonych zamówieniach.

5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Profil.

6. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu zarządzanie Usługami przed ich zakupem, przeliczanie wartości zamówienia oraz kosztów dostawy. Podczas wyboru Usług, Kupujący może dowolnie zmieniać zawartość koszyka poprzez dodawanie i usuwanie poszczególnych elementów.

7. Formularz zamówienia to jednorazowa, nieodpłatna usługa umożliwiająca prawidłowy dobór Usług lub Produktów, wprowadzenie danych niezbędnych do finalizacji zakupu. Korzystanie z Formularza zamówienia staje się możliwe z chwilą dodania co najmniej jednej Usługi do Wirtualnego koszyka.

8. Formularz zamówienia wymaga wskazania danych Kupującego: imię i nazwisko, , wybrana metoda płatności, nr telefonu, ewentualne uwagi do zamówienia lub dostawy.

9. Dane w Formularzu zamówienia można modyfikować dowolnie, do chwili dokonania potwierdzenia. Potwierdzenie następuje poprzez aktywowanie przycisku „Zamawiam i płacę“.

10. Usługa Formularz kontaktowy służy ułatwianiu komunikacji pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem.

11. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

12. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

13. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 Art. 3

Zawarcie Umowy

1. Zawarcie umowy sprzedaży Produktów lub umowy o świadczenie Usług między Kupującym, a Sprzedającym następuje zgodnie z opisaną procedurą:

a. Informacje zawarte na stronie www Sklepu, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

b. Kupujący umieszcza wybrane Usługi lub Produkty w Wirtualnym Koszyku.

Korzystając z Formularza zamówienia, Kupujący określa ilość Usług lub Produktów, wskazuje metodę płatności, wprowadza dane niezbędne do realizacji zamówienia.

c. Kupujący uzyskuje możliwość sprawdzenia zawartości i warunków zamówienia.

d. W przypadku Usług, Kupujący składa oświadczenie: „Niniejszym zamawiam wykonanie umowy o świadczenie usług i wnoszę o realizację przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”.

e. Należy zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu

f. Kupujący składa zamówienie, aktywując przycisk Zamawiam i płacę – w tym momencie zamówienie uważa się za złożone.

g. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia umowy.

h. Po złożeniu zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie oraz potwierdza przyjęcie do realizacji. Od tego momentu umowę uznaje się za zawartą.

Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej Sklepu przy Usłudze lub Produkcie w chwili składania zamówienia. Niezależnie od tego, o łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Kupujący informowany jest przed złożeniem zamówienia.

 Art. 4

Płatność

1. Kupujący za pośrednictwem strony www Sklepu jest informowany o terminie, w jakim powinna nastąpić płatność.

2. W przypadku wybranych Usług lub Produktów Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za zamówienie. Na Sprzedającym spoczywa obowiązek uprzedniego (tj. przed złożeniem zamówienia) poinformowania o tym fakcie Kupującego.

3. Decyzję o formie płatności podejmuje Kupujący podczas składania zamówienia.

4. Sklep  umożliwia następujące formy płatności:

a. Płatności elektroniczne Przelewy24 (PayPro SA ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87).

5. Po wybraniu paragonu, jako dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu, nie ma już możliwości wystawienia faktury.

 Art. 5

Dostawa

1. Dostawa Towarów realizowana jest na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Zakupiony Produkt w formie cyfrowej, w tym Videobook czy E-book zostanie udostępniony Kupującemu w następujący sposób: przez sekcje Moje Konto->Kupione na stronie msstudiobydgoszcz.pl

2. Po opłaceniu Zamówienia, w terminie określonym w opisie Towaru, Klient otrzymuje na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail, link do pliku (ewentualnie plik) do samodzielnego pobrania na swoje urządzenie. Towary zamówione przez Klienta posiadającego Konto będą również dostępne do ściągnięcia po zalogowaniu się do Konta. 

3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.

Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

4. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT fakturę elektroniczną/paragon obejmującą zakupione Towary.

 Art. 6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy w przypadku Usług rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w szczególności za pośrednictwem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

DUBEL PKT 4

4 . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a. pisemnie na adres: Studio Szarkowska sp. z o.o. ul. Czerkaska 11, 85-636 Bydgoszcz,

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@msstudiobydgoszcz.pl

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6.1.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, a mianowicie umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę.

 Art. 7

Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Usług oraz Produktów.

2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.

3. Kupujący może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko), gdy wystąpiła jedna z opisanych okoliczności:

a. Usługa lub Produkt są niezgodne z umową;

b. wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia,

c. w fakturze VAT lub paragonie fiskalnym występuje błąd.

4. Zaleca się, by reklamacje były kierowane:

a. na adres tradycyjny tj. Studio Szarkowska sp. z o.o. ul. Czerkaska 11 85-636 Bydgoszcz, z dopiskiem „reklamacja”

bądź

b. na adres e-mail: kontakt@msstudiobydgoszcz.pl

5. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:

a. imię i nazwisko;

b. nr zamówienia;

c. datę nabycia;

d. rodzaj reklamowanej Usługi lub Produktu;

e. dokładny opis problemu;

f. żądanie Kupującego;

g. oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.

6. Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu Usługi lub Produktu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu Usługi).

Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.

7. Użytkownik ma również prawo sformułowania reklamacji dotyczącej  technicznych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu, usług elektronicznych oferowanych za jego pośrednictwem. W takim przypadku, zalecamy, by reklamacja obejmowała następujące informacje:

a. rodzaj nieprawidłowości oraz ich opis;

b. data wystąpienia problemów;

c. żądanie Użytkownika;

d. oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.

8. Podanie wyżej wskazanych informacji nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania.  Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.

9. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 Art. 8

Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń

1. Skorzystanie  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.  Poniższe  zapisy  mają  charakter  informacyjny  i  nie  stanowią  zobowiązania  Sprzedającego do  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów  rozwiązywania  sporów.

2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

b. Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

c. Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

d. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 Art. 9

Reguły dostarczania treści

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 Art. 10

Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

1. Korzystając ze Sklepu, każdy Użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.

2. Treści zawarte w Sklepie(w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

a. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

b. ustawie o własności przemysłowej;

c. ustawie o ochronie baz danych;

d. ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3. Przykładem naruszenia tych przepisów byłoby nieuzgodnione, pozaprawne, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie w sieci, publiczne odtwarzanie wyżej określonych treści.

4. Sam fakt korzystania ze Sklepu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

 Art. 11

Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 Art. 12

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.08.2022 r.

2. Ewentualne zmiany Regulaminu będą następować przy uwzględnieniu następujących zasad:

a. zmiana Regulaminu będzie skuteczna po upływie 14 dni od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu w widocznym miejscu na stronie internetowej Sklepu;

b. zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości e-mail;

do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian,  mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

…………………, dn. ………………….

_____________________                                                .

_____________________

(imię, nazwisko i adres konsumenta)

__________________________

__________________________

(dane Sprzedającego)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr _______________ zawartej dnia _____________________ dotyczącej zakupu towaru/usługi:

__________________________

(opis towaru/usługi)

Proszę, by należna mi kwota została zwrócona w następujący sposób:

__________________________

(np. nr rachunku bankowego)

_____________________

(podpis konsumenta)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.